Растителност

Община Горна Малина има 14 землища с площ 13189,6 ха (57,8% от общата площ), от която залесена е площ от 12612,2 ха.

Средната лесистост на общината е 45,7% и за нея се грижи  Държавно горско стопанство  „Елин Пелин”.

Горите обхващат диапазон от 550 до 1600 метра надморска височина.

Тук попадат два пояса с прилежащите им подпояси, според  „Горскорастително райониране на България” – 1978 г.”

В тях условия за растеж и развитие имат голям брой горскодървесни и тревни видове, по-важни от които са:

Иглолистни
Бял бор – Pinus silvestris L.
Черен бор – Pinus nigrа Host
Смърч – Picea excelsa Bink.
Зеленa дуглазка – Pseudotsuga douglasii.
Лиственица – Larix europaea.
Ела – Abies Alba Mill.
Веймутов бор – Pinus strobus

Широколистни
Зимен дъб – Quercus petraea
Летен дъб – Quercus robur
Бук – Fagus Silvatica L.
Благун – Quercus frainetto
Цер – Quercus cerris L.
Габър – Caprinus betulus L.
Акация – Robinia pseudoacacia
Келяв габър – Carpinus orientalis Lam.
Сребролистна липа – Tilia tomentosa
Едролистна липа – Tilia grandifolia
Дребнолистна липа – Tilia parvifolia Ehrh.
Американски ясен – Fraxinus americana
Планински ясен – Fraxinus exalsior
Червен дъб – Quercus rubra L.
Трепетлика – Populus tremula
Явор – Acer pseudoplatanus L.
Бреза – Betula alba
Ясен – Fraxinus excelsior L.
Мъждрян – Fraxinus ornus L.
Орех – Juglans regia
Космат дъб – Quercus pubescens Willd.
Бряст – Ulmus campestris
Върба – Salix alba L.
Черна елша – Alnus glutnosa
Джанка – Prunus divaricata Ledeb.
Кестен – Castanea sativa Mill.
Конски кестен – Aesculus hippocastanum
Клен – Acer campestre L.
Круша – Pirus communis L.
Офика – Corbus aucuparia L.
Череша – Cerasus avium Mench.
Шестил – Acer platanoides
Ябълка – Malus silvestris
тп Бахелиери -214 – І-214
тп Регенерата
Aйлант – Ailantus glandulosa
Брекиня – Sorbus torminalis
Tурска леска – Corylus colurna
Планински явор – Acer heidrechii
Храсти
Леска – Corylus avellana L.
Глог – Crataegus monogуina jacd.
Люляк – Syringa vulgaris L.
Дрян – Cornus mas L.
Трънка – Prunus spinosa L.
Драка – Paliurus aculeatus.
Ива – Salix caprea
Чашкодрян – Evonimus europaea L.
Бръшлян – Hedera helix L.
Птиче грозде – Ligustrum vulgare L.
Черен бъз – Sambucus nigra L.
Шипка – Rosa canina L.
Смрадлика – Rhus cotinus L.
Малина – Rubus idaeus L.
Капина – Rubus caesius L.
Мечо грозде – Arctostaphilus uva-ursi L.
Черна боровинка – Vaccinium myrtillusL.
Смрика – Juniperus communis L.
Хвойна – Juniperus oxycedrusL.
Тревни
Горска ливадина – Pоa nemoralis
Планинска власатка – Festuca montanaM.B.
Острица – Carex silvatica Huds.
Ежова главица – Dactylis glomerataL.
Заешки киселец – Oxalis acetosella L.
Здравец – Geranium silvaticum L.
Иглика – Primula oficinolia L Hill.
Камбанка – Campanula ranunculoides L.
Жълт кантарион – Hypericum perforatum L.
Коприва – Urtica dioica L.
Лазаркиня – Asperula odorata L.
Мащерка – Thymus glabrescens Willd.
Медуница – Pulmunavis oficinalis L.
Горска млечка – Euphorbia amygdaloides L.
Бял равнец – Achillea millefolium
Риган – Origanum vulgare L.
Горска ягода – Fragaria vesca L.
Горска теменуга – Viola silvestris Lam.
Женска папрат – Athyrum filix – femina Rot.
Разнолистна власатка – Festuca heterophylla