Референдум 2011

25 ЮНИ 2011 ГОДИНА – ДЕНЯТ, В КОЙТО С ПЪРВИЯ УСПЕШЕН МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В БЪЛГАРИЯ, ПРОМЕНИХМЕ БЪДЕЩЕТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

Референдумът в  община Горна Малина показва, че гражданската инициатива и участие могат да станат решаващи при определянето на бъдещето на страната ни и за спасяването на българската природа. В  тази битка,  ние не просто запазихме земята ни за следващите поколения, но показахме, че с общи усилия може да защитим конституционното право на българските граждани – да решават пряко и прозрачно съдбата на местата, в които живеят. Борихме се срещу каменна кариера,  но положихме основния камък на гражданската инициатива, която с подкрепата на ръководството на Общината, проведе и спечели една почти загубена битка срещу  големи  предприемачески интереси  и бюрокрацията във всички държавни институции.

Това е поучителна история за времето на прехода, която показва как общинското ръководство и гражданската инициатива в една община могат да преодолеят значими проблеми на територията на общината, като мобилизират целия си административен и човешки потенциал и работят заедно.

Историята на местния референдум започва с една заповед, издадена в края на мандата на управление на тройната коалиция – БСП, ДПС, НДСВ през юни 2009 г. от тогавашния министър на регионалното развитие Асен Гагаузов. Заповедта е за геологопроучвателни работи на строителни материали и провеждане на процедура по отдаване на концесия за срок от 40 години на фирмата „Ин Мат Инженеринг“ ООД в терен, определен като „Триъгълника“ на местност Рудината по границата на  с. Негушево и с. Осоица.

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 56 от 21 юли 2009 г. С писмо от 30.10.2009 г. до кмета на общината, МРРБ приложено е изпратило копие от разрешението и координатен регистър на площта на терена.

Теренът е публична общинска собственост и по закон това може да се случи само със съгласието на общината, върху чийто терен ще се извършват тези проучвания, но общината отказва да даде своето съгласие и приема случая за приключен.

Няколко месеца по-късно кметът на общината инж. Емил Найденов научава от кмета на с. Негушево, че е получено писмо от фирмата „Ин Мат Инженеринг“ за извършване на 4 бр. сондажи на Рудината, като търси квартира и пазач на оборудването. Следва незабавна реакция от страна на общината, която настоява пред МРРБ и МОСВ да бъде запозната с условията на договорите, сключени с „Ин Мат Инженеринг“. Както и с появилото се в началото на 2010 г. второ дружество „Дата Дат Балкани“ ООД, със същия предмет на дейност и намерения в съседство с терена на първото дружество, с наименование на площадката „Триъгълника – 2“, само че с разрешение от МОСВ. Двете дружества заявяват площ на терена за добив всяко по 0.738 км2 и годишен добив по 80 000 м3, което покрива  близо два километра  от полощта на Рудината и на практика ще я  унищожи. Размерът на площта за добив не е случаен, защото по закон в тези параметри искането им осигурява разглеждане и одобрение на документите за концесията в РИОСВ – София област, която, естествено, е лесно преодолимо препятствие.

Такъв беше Законът за подземните богатства и Наредба № 7 на МОСВ, която определяше реда за извършване на проучвания и получаване на разрешения за добив на нерудни изкопаеми. Всяко министерство можеше да дава разрешения за проучване и откриване на кариери, като договорите са за срок от 30–40 години без никаква координация по между им.

Така за 20 години много места в България бяха превърнати в лунен пейзаж от кариери за всякакъв добив.

На 14.06.2010 г. е изпратен сигнал до Районна прокуратура – гр. Елин Пелин, с настояване да бъде извършена проверка за установяване на извършителя на този сондаж и настояване сондажните дейности да бъдат прекратени поради незаконния си характер. Отговорът е забавен във времето и е отрицателен, като се казва, че съдът не намира основание за подобни действия. На 13.07.2010 г. е получен отговор на запитване от общината към МРРБ от тогавашния зам.-министър, че всичко ще бъде по законов ред, че общината има право да обжалва законосъобразността пред ВАС и че предстои процедура по Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС).

Общинското ръководство, е притеснено от това поведение на официалните институции и се обръща с апел за подкрепа към гражданското общество на територията на общината. Естествено е инициативата да бъде подета от засегнатите села и в частност от с. Негушево, където вече тече подписка срещу отдаването на терена за кариера за добив на камък.

На 03.10.2010 г. е про­ве­дено съб­ра­ние с участие на кмета Емил Найденов и зам.- кмета Ангел Жиланов, и е  учреден граждански  комитет в състав: проф. д-р Ваньо Митев, доц. Емил Прокопов, д-р Дечо Дечев, Здравка Йорданова, арх. Христо Лазаров, Надя Белчева, Михаил Танев, Лиляна Стаменова, Димо Димов, Пенко Пенков, Радка Величкова, инж. Румен Кръстев, Димитър Кацев, Иван Абрашев, Гарбис Соумастиян, инж. Стоян Богданов.

Инициативният комитет започва незабавна работа и в координация с общинското ръководство скоро е набелязана и първата голяма публична акция на протест срещу опита да се унищожи природата на общината. На 1 ноември, Денят на народните будители, е организиран митинг-концерт срещу вандалското предприемачество под наслов „Природен парк или каменна кариера?“.

Към протеста и в негова подкрепа се присъедияват много изявени хора на културата и изкуствата – учени, писатели, музиканти и спортисти, приятели на община Горна Малина. Публикува се апел, в който пише:

От нашето отстояване на общите ни интереси ще зависи дали на 30 минути от София ще има една развиваща се община, природен парк, чието засаждане започва, екоземеделие и селски туризъм, или безнадеждната гледка на ерозиращите, издълбани и покрити с каменна прах хълмове на обезлюдения Софийски Подбалкан.

Вярваме, че ще сме заедно рамо до рамо в усилията, които полага общината и Инициативният комитет. Нека Горна Малина бъде пример за това как трябва да се браним от хищничество и безхаберие, когато мислим за бъдещето си – за бъдещето на България. 

Едновременно с това общинското ръководство води  кореспонденция и се настоява за отговор от  всички институции и министерства за търсене на справедливост и спазване на закона, за да се прекрати процедурата по отдаване на концесия. В писмо отговор до общината, изпратено на 21.10.2010 г. от МОСВ, зам.-министър Е. Манева твърди следното: „… На титуляра все още не е издаден протокол за утвъждаване на запасите и удостоверение за търговско откритие. … Това ще се случи след обществено обсъждане на доклада по ОВОС, където становището Ви ще бъде взето под внимание.“

Тези и подобни на тях уговорки имаха и имат само една цел – да заблудят обществеността и хората по места. Беше ясно, че е необходима сериозна юридическа подкрепа, за да се противостои с правни аргументи на обтекаемите отговори на висшите държавни чиновници, и към ИК бе привлечен адвокат Христо Андонов, също от Негушево. Негова и на неговия екип е огромната заслуга, при това безплатно, за крайния успех, който реално дойде едва през февруари 2014 г.

В края на ноември кметът на общината  инж. Емил Найденов провежда срещи с народни представители и заедно с тях е изготвено предложение за промяна в Наредбата за концесиите и концесионните договори, с което се прекратява издаването на разрешения за проучвания и концесии от всички министерства и се обособява една обща Дирекция „Концисии“ към МРРБ. Предложението е прието в началото на 2011 г. и така се слага край на тази порочна практика в България. Заслугата за това е изцяло на кмета на община Горна Малина и гражданската инициатива.

Категоричната позиция на общината, подкрепена от гражданската инициатива, както и медийното осветяване на казуса, принуждават през февруари 2011 г. МОСВ да откаже удължаване на договора за проучване на втората фирма „Дата Дот Балкани“.

В началото на 2011 г. ИК и общинското ръководство обсъждат и анализират резултатите от кампанията през изминалите месеци и решават, че общината няма голям шанс за успех, ако се спасява всяко село поотделно при поява на ново искане за концесия. И затова предлагат да се търси възможност за спасяване на цялата община в рамките на закона и Конституцията на Р. България. Такъв закон в нашата държава е Законът за допитване до народа (ЗДН), който урежда прякото участие на гражданите в решаването на въпроси от национално или регионално – местно значение.

Спазвайки условията, залегнали в ЗДН, на 2 март 2011 г. на заседание на Общинския съвет в Горна Малина, представителите на Гражданската инициатива Здравка Йорданова, Надя Белчева, Михаил Танев и Николай Илиев внасят предложение за насрочване на дата за провеждане на референдум, която ОС трябва да посочи, изхождайки от закона и  правомощията си.

Направен е план за създаване на общински инициативен комитет, който да допълни и разшири вече съществуващият в с. Негушево с участието на представители и от другите села за организацията и провеждането на референдум за запазване на общината под мотото „Гражданска инициатива за „Защитена община“. Предложението е за следните лица, които да оформят основата на новия Инициативен комитет „Референдум”: Борислав Горанов – с. Долно Камарци – председател,  Ваньо Харалампиев – с. Байлово,  Петър Йовчев – с. Негушево, Генчо Генчев – с. Осоица, Нако Наков – с. Стъргел, Катя Йончева – с. Макоцево, Елеонора Стоянова – с. Макоцево,  Мария Гърбова – с. Горно Камарци, Бистра Пашова – с. Белопопци,  Цветко Цветков – с. Чеканчево,  Пенка Алексиева – с. Саранци, Костадин Стоянов – с. Априлово и Димитрина Петрова – с. Долна Малина

През април вече върви по график разяснителна кампания и срещи на общинското ръководство и гражданския комитет с хората по селата. В края на май е гласувано решение за провеждане на местен референдум на територията на общината и е посочена датата – 25 юни 2011 г.

Референдумът има за цел хората от общината да отговорят на един въпрос Съгласни ли сте община Горна Малина да предоставя права върху земи, общинска собственост, за проучване и откриване на сметища за опасни отпадъци, мини и кариери за добив на подземни богатства или замърсяващи производства?

Още с обявяването на датата за провеждането на референдума, започва усилена работа по неговата организация, под ръководството на зам.-кмета Ангел Жиланов. Средства за информационната кампания се събират като дарение от членовете на инициативния комитет. Членовете на Инициативния комитет „Референдум”, участвали в секционните комисии, се отказват доброволно от полагащото им се възнаграждение за участие в тях.  На 25 юни 2011 г. в 07:00 часа започва  гласуването с много голям ентусиазъм в цялата община. В 19:45 часа е обявен краят на изборния ден.

В 20:00 часа информационната емисия на БНТ започва с новината, че в България е проведен ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, който казва „НЕ“ на кариери, сметища и замърсяващи производства.

Историческото гласуване на 3820 граждани на община Горна Малина е с активност, която надхвърли 74% от имащите право на глас граждани на общината! Те са с 20% повече от гласувалите на предходните избори!

92% от гласувалите  казаха „НЕ“ на кариери, сметища и замърсяващи производства в община Горна Малина.

Изключителна победа, защото беше преодоляна и бариерата, съзнателно поставена в Закона за допитване до народа (ЗДН), която казва, че резултатът е успешен, ако в допитването са участвали толкова гласоподаватели от общината, колкото са гласували на последните проведени избори, плюс един.

Ние се справихме, преодоляхме тази бариера, поставена от законотворците, но отбелязвам, че това условие е непреодолимо за голяма община и обрича на неуспех всеки опит за прилагане на принципите на пряката демокрация в регионален или национален мащаб.

Всички ние успяхме, защото работихме заедно за постигането на тази цел – община и гражданска инициатива. Показахме, че надмогнали апатията, нихилизма и недоверието в себе си, ние, гражданите на тази държава, можем да отстояваме правата си и да определяме бъдещето си по един достоен начин. Ние се превърнахме в пример за цялата страна, който последваха и други общини, сполетени от същата съдба.

Победата е историческа, защото тя промени общината, надяваме се, за винаги, както бе казано в една от публичните изяви след провеждането на референдума.

Видя се ясно, че не може да има демократично управление без прякото участие на гражданите. Беше почувствана и силата на можещите, мислещите и отговорни жители на тази община, като реален потенциал за промяна на политическото статукво в Общинския съвет.

Нека се върнем към историята с „ИН Мат“, защото тя не приключи с референдума. Постигнахме изключителна победа и защитихме общината от бъдещи посегателства, но казусът все още не беше решен. Още цели 3 години ръководството на общината и ИК в с. Негушево с адвокатския екип на Христо Андонов води битка с държавната машина и чиновниците в нея, минавайки през няколко дела във Висшия административен съд, за да се стигне до окончателната развръзка на 05.02.2014 г., когато с решение на съда беше сложена точка на тази история за времето на прехода, в което живеем.

И за да не бъде забравена историята на Референдума в община Горна Малина, една година по-късно в Негушево  бе изграден паметник  –  „Дървото на живота“.

Вместо каменна кариера едно каменно дърво стана монумент на пряката демокрация в България.

Инициативата отново бе на гражданския комитет като  символ на връзката между хората, които създават историята.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „РЕФЕРЕНДУМ”


Филм на БНТ 1  ЗА РЕФЕРЕНДУМА 25.06.2011 Г. В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

„ЗА ЖИВИЯ ДУХ И ЖИВИЯ КАМЪК”
Сценарист и оператор Михаела Танева – Андреева
Режисьор Мария Xристова
БНТ 1, рубрика ”В кадър”