Природни дадености

ИНФОРМАЦИЯ:

Релефът на община Горна Малина е разнообразен, преобладават планинският и полупланинският, обусловени от Задбалканските котловинни полета. Част от територията е заета от Долнокамарска и Саранска котловини, притежаващи характерни климатични качества. Югозападната част на общината е равнинна и се включва към Софийското поле. Надморската височина на общината е около 600 м. Най-ниската точка в общината (552 м) се намира южно от Долна Малина, а най-високите са вр. Звездец (1655 м), който се намира на границата с община Етрополе и вр. Опор (1089 м), попадащ изцяло в границите на община Горна Малина.

Община Горна Малина попада в умерено континенталната климатична област. Разнообразният релеф оказва влияние върху отделните части в общината. Старопланинският масив на територията на общината се явява естествена преграда за северните ветрове и определя спецификите на климата. Преграда за средиземноморските южни течения е Средна гора. Преобладават най-вече западните ветрове.

Максимални температури в общината се достигат в края на юни и началото на юли, а минималните – през месеците януари и февруари. Средногодишните валежи в общината са около 600 мл/м2. Разликата между летните и зимни валежни суми е средно около 15 до 20%. Валежите намаляват с намаляването на надморската височина.

Община Горна Малина не е особено богата на води и водни обекти. Те заемат едва 0,65% от територията на общината. На територията на общината се намира голяма част от водосборния басейн на р. Макоцевска, десен приток на р. Лесновска, която се влива в река Искър. Река Макоцевска води началото си от Ботевградски проход под името Големата река, тече нa югоизток и приема множество притоци, като най-големият от тях е Стръгленска река. В южната част на общината преминава р. Азмака, която води началото си от карстов извор при с. Байлово и преминава през с. Белопопци. Реките са сравнително маловодни, използват се за напояване.

На територията на общината са разположени два микроязовира – в землищата на с. Долно Камарци и в с. Белопопци.

Равнинната част на общината се характеризира с високи подпочвени води.

В Средна гора и Стара планина има малки изворчета с питейна вода. Някои от тях, като изворчето до манастир „Св.Пр. Илия” край Белопопци и изворчето „Св. Петка” край Чеканчево, се смятат от хората за лечебни.

ГАЛЕРИЯ: